Regulamin

 • §. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • §. 2. DEFINICJE
 • §. 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKRTONICZNĄ
 • §. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKRTONICZNĄ
 • §. 5. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKRTONICZNĄ
 • §. 6. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG POBIERANIA DANYCH Z SERWISÓW HOSTINGOWYCH PREMIUM
 • §. 7. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
 • §. 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 • §. 9. PŁATNOŚCI
 • §. 10. PROGRAM PARTNERSKI
 • §. 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • §. 12. REKLAMACJE
 • §. 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania z Serwisu Pobierz.biz, dostępnego pod adresem http://Pobierz.biz/, świadczącego usługi polegające na umożliwieniu Użytkownikom pobierania ogólnodostępnych danych z serwisów hostingowych.
 2. Regulamin określa w szczególności: 
  1. rodzaj i zakres usługi pobierania danych z serwisów hostingowych, 
  2. warunki świadczenia usługi pobierania danych z serwisów hostingowych, w tym:  wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator Serwisu,  zakaz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym, 
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usługi pobierania danych z serwisów hostingowych,
  4.  
  5. tryb postępowania reklamacyjnego. 
 3. Operatorem Serwisu http://www.Pobierz.biz jest firma MEGANET Sp z oo z siedzibą w Grudziądz UL Toruńska 19A 86-300 GRUDZIADZ, posiadająca numer NIP: 876-245-76-30
 4. Operator Serwisu Pobierz.biz świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.

§. 2. DEFINICJE

 1. Operator Serwisu, Usługodawca – Operator Serwisu Pobierz.biz, o którym mowa w §. 1. ust. 3 Regulaminu;
 2. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług pobierania danych z ogólnodostępnych serwisów hostingowych.
 3. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z serwisu Pobierz.biz, w celach nie związanych z działalnością gospodarczą.
 4. Konto - miejsce dostępne dla Użytkowników Serwisu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. pobieranie plików, doładowywanie konta, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
 5. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na umożliwieniu Użytkownikom pobierania ogólnodostępnych danych z serwisów hostingowych premium widocznych jako logotypy tych serwisów w stopce na stronie głównej Serwisu.
 6. Transfer - ilość danych jaką Użytkownik może pobrać za pośrednictwem Serwisu Pobierz.biz.
 7. Wielkość pliku - wielkość pliku dodawanego przez Użytkownika, uzyskana z serwera serwisu hostingowego przechowującego ten plik wyrażona w megabajtach (MB)
 8. Dozwolony użytek - korzystanie przez Użytkownika z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego, w rozumieniu art. 23 i nast. ustawy z dnia 4 kwietnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631).
 9. Historia – zapis plików pobranych przez Użytkownika, dostępny w zakładce „historia pobieranych plików” w Koncie Użytkownika

§. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Operator Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego Pobierz.biz
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania z Serwisu Internetowego Pobierz.biz, w celu pobrania danych z ogólnodostępnych serwisów hostingowych premium.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
 4. Użytkownik może rozpocząć korzystanie z Usług, w sposób określony w §. 6., po dokonaniu rejestracji. Po za kończeniu rejestracji następuje utworzenie Konta Użytkownika.
 5. Użytkownik, który dokonał rejestracji może korzystać z Usługi po zalogowaniu się na Konto Użytkownika, podając adres e-mail i hasło.
 6. Usługi świadczone są na terytorium Polski.
 7. Cennik Usług stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Regulaminu.

§. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
  1. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje)
  2. Włączoną obsługę Java Script,
  3. Włączoną obsługę plików Cookies,
  4. Aktywny adres e-mail.
 2. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

§. 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Serwisie Pobierz.biz.
 2. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny, dostępny na stronie / w zakładce http://Pobierz.biz/rejestracja.html
 3. Do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:
  1. Aktywny adres e-mail,
  2. Hasło do Konta Użytkownika,
 4. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Użytkownika i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 5. Operator Serwisu może odmówić zarejestrowania Użytkownika jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 11.
 6. Od decyzji o odmowie rejestracji Użytkownik może się odwołać w terminie 7 dni składając reklamację w sposób wskazany §. 12 Regulaminu.
 7. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,
  2. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
  3. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem i jestem osobą pełnoletnią.
  4. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
  5. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
  6. wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora Serwisu w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem,
  7. wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora Serwisu w celach marketingowych i statystycznych,
  8. wyrażam zgodę na przekazywanie zgromadzonych danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego, w szczególności w celu wykonania usług świadczonych przez Operatora (Operator może używać zagranicznych serwerów),
  9. wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Operatora Serwisu,
  10. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu, a także informacji handlowych Operatora,
  11. wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych osobom trzecim w celu umożliwienia wyrażenia opinii na temat działania Serwisu i jakości obsługi.
 8. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 9. Operator Serwisu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności w Serwisie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
 10. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
 11. Operator Serwisu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu,
  2. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich, w szczególności nie przekracza granic dozwolonego użytku,
  3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze zawieszenia Konta Użytkownika/odmowy rejestracji,
  5. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  6. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  7. podane przez Użytkownika dane teleadresowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail,
  8. Użytkownik posiada już jedno Konto w serwisie Pobierz.biz.
 12. Przed wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną a także w przypadkach mniejszej wagi Operator Serwisu może zawiesić Konto Użytkownika na czas określony lub nieokreślony. Zawieszenie Konta Użytkownika polega na zablokowaniu możliwości korzystania z usług Serwisu. O przyczynie zawieszenia Użytkownik zostanie powiadomiony pocztą e-mail lub telefonicznie. Decyzja o zawieszeniu Konta Użytkownika zostanie cofnięta w razie ustania przyczyny zawieszenia.
 13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Operatora Serwisu zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Serwisu lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika.
 14. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Operatora Serwisu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Operatora.

§. 6. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG POBIERANIA DANYCH Z SERWISÓW HOSTINGOWYCH PREMIUM

 1. Operator Serwisu świadczy usługi, polegające na umożliwieniu Użytkownikom pobierania ogólnodostępnych danych z serwisów hostingowych Premium, poprzez Konto Użytkownika dostępne na stronach Serwisu Internetowego Pobierz.biz.
 2. Stronami umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawieranej za pośrednictwem Serwisu Internetowego Pobierz.biz są: Usługodawca – Operator Serwisu oraz Usługobiorca - Użytkownik.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać zawarta z Użytkownikiem zarejestrowanym (posiadającym Konto Użytkownika), po jego zalogowaniu i uiszczeniu stosownej opłaty.
 4. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz założenie indywidualnego Konta Użytkownika. Aktywacja konta i pełen dostęp do usług następuje po kliknięciu linku aktywującego Konto Użytkownika, przesłanego przez Operatora Serwisu na wskazany przez Użytkownika adres mailowy. Szczegółowy opis trybu korzystania z usług pobierania danych z serwisów hostingowych Premium określają postanowienia ust. 5-14.
 5. Korzystać z usług pobierania danych z serwisów hostingowych Premium, za pośrednictwem Serwisu Pobierz.biz, można 24 godziny na dobę przez cały rok.
 6. Skorzystanie z usługi za pośrednictwem strony internetowej składa się z następujących czynności:
  1. zalogowania do Konta Użytkownika w przypadku, gdy zamówienie składa Użytkownik zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,
  2. wyszukania za pośrednictwem Internetu linku do pliku znajdującego się w serwisie hostingowym, spośród serwisów hostingowych obsługiwanycg przez Serwis Pobierz.biz,
  3. wklejenia linku w widoczne w Koncie Użytkownika „okienko pobierania”,
  4. wykupienia transferu (o ile wcześniej nie został wykupiony) poprzez wniesienie stosownej opłaty za pośrednictwem systemu płatnosci online,
  5. kliknięcia przycisku „ściągaj”, system weryfikuje czy linki są prawidłowe następnie po kliknieciu przycisku dodaj pliki – linki gotowe są do pobrania
 7. Pełen dostęp do korzystania z usług Serwisu będą posiadać wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonają rejestracji w ramach Serwisu i uiszczą odpowiednią opłatę.
 8. Po dokonaniu opłaty zgodnie z Cennikiem Usług, o którym mowa w § 3. ust.7, Użytkownik otrzyma indywidualny kod. Wprowadzenie kodu w zakładce „konto” w Koncie Użytkownika, spowoduje zasilenie konta, adekwatną do wysokości opłaty.
 9. Po dodaniu przez Użytkownika linku lub linków (maksymalnie 20 jednorazowo) do pobierania pliku lub plików, w ramach Usług Serwisu i kliknięciu przycisku „ściągaj”, Usługodawca dokonuje sprawdzenia wklejonych linków, oznaczając je sformułowaniem „OK” lub „błędny link”. Sformułowanie „OK” oznacza, że plik znajduje się na serwerach źródłowych i istnieje możliwość pobrania go za pośrednictwem Serwisu Pobierz.biz.
 10. Z chwilą kliknięcia przez Użytkownika przycisku „Dodaj dostępne do listy” Usługodawca odlicza Wielkość pliku lub plików od Transferu Użytkownika.
 11. W każdym czasie istnieje możliwość zakupienia dodatkowego Transferu do posiadanego Konta Użytkownika.
 12. Niewykorzystany Transfer zakupiony przez Użytkownika kumuluje się w ramach Konta Użytkownika kumuluje się do X GB (X MB) .
 13. Dla każdego Konta Użytkownika tworzona jest historia pobieranych plików. W sytuacjach wyjątkowych, np. zerwania połączenia w związku z chwilowym brakiem prądu, pobierane w tym czasie pliki uzyskują status „przerwane”.
 14. 14. Użytkownik może ponownie pobrać pliki zapisane w historii, posiadające status „przerwane” w ciągu 48 godzin, od chwili pierwszej, nieudanej próby pobrania, bez dodatkowej utraty Transferu.
 15. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Serwisu Pobierz.biz podawane są w polskich złotych (PLN).
 16. Operator Serwisu może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Użytkownika. Usługodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 10 roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, iż wprowadzone dane Użytkownika są błędne lub nieprawdziwe, a wątpliwości tych nie udało się niezwłocznie usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub poprzez e-mail.

§. 7. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Operator Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis Internetowy Pobierz.biz oraz wszystkie usługi świadczone za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu.
 3. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego wyłączenia działania Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem zarejestrowanych Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.
 5. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
 6. Użytkownikowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Serwisu treści bezprawnych.
 7. Użytkownikowi nie wolno udostępniać wygenerowanych w serwisie linków bezpośrednich umożliwiających pobieranie dodanych przez Użytkownika plików, a także korzystać z usług tzw. Remote Uploadu na inne serwery hostingowe za pomocą wygenerowanych w serwisie linków bezpośrednich.

§. 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania ze świadczonych usług, które nie powstały z jego winy.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Użytkownika podczas rejestracji lub procedury pobierania danych z serwisów hostingowych Premium, w wyniku których skorzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną okazało się niemożliwe lub wadliwe.
 3. Operator Serwisu nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła do Konta Użytkownika.
 4. Usługodawca zastrzega, że akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że pliki pobierane w ramach korzystania z Usług mogą w konkretnym przypadku stanowić przedmiot praw wyłącznych osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw ochronnych na znak towarowy, praw z rejestracji wzoru przemysłowego i prawa do wizerunku, a ich wykorzystywanie może odbywać się jedynie w granicach dozwolonego użytku.

§. 9. PŁATNOŚCI

 1. Za usługi świadczone na stronach Serwisu Pobierz.biz można zapłacić za pośrednictwem płatnosci online i sms premium, w następujący sposób:
  1. Przelewem na rachunek bankowy,
  2. Poprzez wysłanie SMS,
  3. Paypal
  4. Karta Kredytowa
 2. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy odpowiednia ilość dni przyznawana jest po wpłynięciu kwoty na rachunek bankowy.
 3. W przypadku płatności SMS odpowiednia ilość dni jest przyznawana po wpisaniu otrzymanego SMSem kodu w zakładce „doładuj konto”, zgodnie z postanowieniem §. 6 ust.8. Opłaty są pobierane zgodnie z regulaminem operatora sieci komórkowej Użytkownika.
 4. W przypadku problemów z doładowaniem błyskawicznym, Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o problemie Operatora Serwisu, korzystając z dostępnego na stronie Operatora formularza kontaktowego. W formularzu kontaktowym Użytkownik powinien podać niezbędne do rozwiązania problemu dane, w szczególności: datę i godzinę, kiedy zdarzenie miało miejsca, a w przypadku płatności SMS również nr telefonu.
 5. Regulamin płatności obsługiwanych przez Serwis PayU dostępny jest pod adresem 5. https://poland.payu.com/wp-content/uploads/sites/14/2024/01/TC_of_the_PayU_System_pl-1.pdf. Regulamin płatności obsługiwanych przez SMS Justpay dostępny jest pod adresem http://Pobierz.biz/docs/regulamin_sms.pdf

§. 10. PROGRAM PARTNERSKI

 1. Za każde doładowanie Konta, Użytkownik otrzymuje określoną ilość punktów, w stosunku: 1 GB zakupionego transferu = 1 punkt.
 2. Za pomocą zakładki „wymień punkty na nagrody” Użytkownik może ilość uzbieranych na Koncie Użytkownika punktów wymienić na dodatkowy transfer lub gotówkę. Przeliczenia ilości punktów na gotówkę Operator Serwisu dokonuje zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do Regulaminu.
 3. Każdy Użytkownik może dobrowolnie przystąpić do udziału w Programie Partnerskim i otrzymać status Partnera Serwisu Pobierz.biz.
 4. Przystąpienie do Programu Partnerskiego polega na następujących czynnościach:
  1. Użytkownik kopiuje swój indywidualny link dostępny w zakładce „wymień punkty na nagrody” i zamieszcza go na innych ogólnodostępnych portalach.
  2. jeśli osoba trzecia, klikając link polecający zamieszczony na portalu przez Użytkownika, zarejestruje się i zakupi doładowanie w Serwisie Pobierz.biz, Użytkownik, który udostępnił swój indywidualny link otrzyma dodatkowe punkty.
 5. Użytkownik rejestrujący się w Serwisie Pobierz.biz z polecenia otrzyma 50% pierwszego doładowania gratis.

§. 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Operator Serwisu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług. Dane podane przy rejestracji będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną a także realizacji obowiązków posprzedażowych. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda lub niezbędność danych dla wykonania umowy na rzecz Klienta.
 2. Dane o płatnościach mogą być przetwarzane przez Allegro.pl Sp. z o. o. Digital Virgo S.A., PayU SA., w celu prawidłowej realizacji umowy płatności za usługi oraz dalszych usług związanych z realizacją zamówienia.
 3. Dane będą przechowywane przez okres trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a w celach fiskalnych, wynikających z przepisów podatkowych, do 5 lat.
 4. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania.
 5. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 6. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych/
 8. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu umożliwienia wyrażenia opinii na temat działania Serwisu i jakości obsługi.
 9. Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 10. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 11. Administratorem danych osobowych jest Operator Serwisu Internetowego Pobierz.biz, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Administratorem Pani/a danych osobowych jest Meganet sp z o.o., Grudziądz, ul. Toruńska 19a, NIP: 876-24-57-630, REGON 341260984.
 12. Operator Serwisu może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, 
  4. informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 13. Operator Serwisu nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Operator Serwisu zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
 14. Operator Serwisu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Operatorowi Serwisu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 15. Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
 16. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Serwisu jest dokonywane na podstawie przesłania do Operatora Serwisu pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
 17. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy.
 18. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Operator Serwisu usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

§. 12. REKLAMACJE

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:
  1. Imię i nazwisko, nick z serwsiu
  2. Opis reklamowanej usługi,
  3. Adres mail
 2. Zastosowanie się do ust. 1 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru,

§. 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego. Użytkownikowi przysługuje możliwość wyboru sądu który jest dla niego najdogodniejszy.
 4. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieniu drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.

Panel logowania

O nas

Masz dość płacenia wysokich kwot za konto premium w serwisach?

Chcesz płacić za faktyczną ilość ściągniętych plików, a nie za okres dni? Oczekujesz szybkiego i komfortowego transferu, nie ponosząc wysokich kosztów? Płacisz za ilość ściągniętych plików, jest to wygodniejsze i tańsze rozwiązanie...

Wasze opinie

ly_dawid
Transakcja przebiegła pomyślnie. Polecam.
ly_dawid
Transakcja przebiegła pomyślnie. Polecam.
MAENTRO
Transakcja przebiegła pomyślnie. Polecam.
więcej